Loading...
FN’S BÆREKRAFTSMÅL 2: HVORDAN UTRYDDE SULT 2019-05-03T14:21:02+00:00

FN’S BÆREKRAFTSMÅL 2: HVORDAN UTRYDDE SULT

Alle verdens stater vedtok i 2015 en felles arbeidsplan, FNs Bærekraftsmål, for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her. (lenke til https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal)

Bærekraftsmål (SDG2) handler om hvordan vi skal utrydde sult innen 2030.  Det kreves at det internasjonale samfunnet, nasjonale myndigheter, det sivile samfunn, næringsliv og hver og en av oss bidrar. I 2030 skal ingen – kvinne, mann, jente eller gutt – gå sulten. Det er en stor oppgave, men det er mulig å utrydde sult. For å lykkes kreves det godt samarbeid mellom verdens stater, FN-organer, frivillige organisasjoner og privat sektor.

Null sult skal oppnås gjennom ulike delmål med indikatorer for å måle fremgang.

  • Mål 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet for alle, bedre ernæring og et mer bærekraftig landbruk.
  • Mål 2.1 Innen 2030, utrydde sult og sørge for at alle mennesker, særlig de fattigste og personer i sårbare situasjoner, inkludert spedbarn, får tilgang til trygg, næringsrik og tilstrekkelig mat hele året
  • Mål 2.2 Utrydde alle former for underernæring innen 2030 ved blant annet å oppnå de internasjonalt avtalte målene om underernæring og veksthemming hos barn under 5 år, og dekke ernæringsbehov til tenåringsjenter, gravide, ammende kvinner og eldre personer.
  • Mål 2.3 Doble landbruksproduktiviteten og inntektene til småskalige matprodusenter innen 2030, særlig til kvinner, urfolk, småbrukerfamilier og fiskere. Det skal skje gjennom blant annet sikker og likeverdig tilgang til land, andre produktive ressurser og tilgang til kunnskap, finansielle tjenester, markeder og muligheter for verdiskaping og arbeid utenom jordbruk.
  • Mål 2.4 Innen 2030 skal det sikres bærekraftige matproduksjonssystemer og gjennomføres en robust landbrukspraksis som øker produktivitet og produksjon. Jordbruket skal bidra til å opprettholde økosystemene og ha en bedre tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, flom og andre katastrofer. Jordbruket skal også gradvis forbedre land og jordkvalitet.
  • Mål 2.5 Innen 2020 opprettholde dagens genetiske mangfold av frø, planter, oppdrettsdyr, husdyr og ville plantearter gjennom frø- og plantebanker på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå. Gi tilgang – og rettferdig dele, kunnskap om fordeler ved bruk av genetiske ressurser og tradisjonell kunnskap, som internasjonalt avtalt.
  • Mål 2.a Øke investeringer gjennom økt internasjonalt samarbeid med infrastruktur, landbruksforskning, tjenester, teknologiutvikling og plante- og husdyrgenbanker for å øke landbruksproduktiviteten i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene.
  • Mål 2.b Korrigere og forhindre handelsrestriksjoner og uregelmessigheter på verdensmarkedet for landbruksprodukter, blant annet ved å kutte alle former for eksportsubsidier til landbruksprodukter mål, i samsvar med mandatet til Doha Development Round.
  • Mål 2.c Vedta tiltak for å sikre at matvaremarkedet og tilsvarende fungerer tilfredsstillende, og tilrettelegge for lik tilgang til markedsinformasjon, inkludert status på matreserver, for å bidra til å begrense ekstreme matvarepriser.